【CAY!】親子頻道💂🏻‍♀️小遊戲篇9💂🏻‍♀️紙袋木偶劇場

November 16, 2019

有時小朋友同埋朋友仔一齊玩❤️❤️❤️
唔止淨係玩玩具嘅
可以花啲心準備多少少俾佢地一齊玩發揮創意🤩🤩
💂🏻‍♀️紙袋木偶劇場
準備蠟筆或顏色筆、色紙、膠水、膠紙、紙袋同較剪
首先俾小朋友一齊畫,剪,塗顏色設計佢哋嘅紙袋
可以幫小朋友安排唔同角色
紙袋木偶完成之後俾一個臨時舞台小朋友
宣佈紙袋木偶劇場開幕🌈🌈
________________________________________________________________
客戶需在網站付款前,輸入 折扣CODE 『CAY』即可使用優惠
現於 gourmetkitchen.hk 網站內,購買任何產品,即可享有10%折扣優惠🌈🌈
品牌包括KOR、Contigo、KAI、meroware