【CAY!】親子頻道📦小遊戲篇7📦摸摸百寶箱

November 11, 2019

📦📦摸摸百寶箱:

將屋企唔用嘅紙盒同紙箱留起

喺入面放入唔同嘅物品🍋🧶🐚

例如羽毛、牙刷、石頭…等等

俾小朋友伸手入箱內去感覺物品嘅唔同形狀同觸感

然後俾唔同指令小朋友❤️

例如「請攞出軟林林嘅物品」、「請將唔係圓嘅物品拎出嚟」

特別係一啲觸感奇特嘅物品

絕對會引起小朋友旺盛嘅好奇心✨✨

 

________________________________________________________________
客戶需在網站付款前,輸入 折扣CODE 『CAY』即可使用優惠
現於 gourmetkitchen.hk 網站內,購買任何產品,即可享有10%折扣優惠🌈🌈
品牌包括KOR、Contigo、KAI、meroware